«Агропромисловий комплекс стане рушійною силою оновлення держави»

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Володимир КОВАЛЬ: «Агропромисловий комплекс стане рушійною силою оновлення держави».

15 травня 2015 року розпорядженням Шполянської районної державної адміністрації на посаду начальника управління агропромисло­вого розвитку призначено Володимира КОВАЛЯ, який до цього з 2008 року обіймав посаду головного спеціаліста цього ж управління.

Про головні та актуальні завдання, які стоять сьогодні в державі перед аграрним сектором та роль управлінців в його розвитку на території Шполянщини Володимир Григорович розповів кореспонденту газети «Шполяночка+»:

 — Робота працівників управління в першу чергу спря­мована на розроблення та виконання районних інноваційно-інвестиційних, інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва. Незважаючи на кризові явища в нашій країні, наші сільськогосподарські підприємства утримують і рослинницт­во, і тваринництво, продовжу­ють впроваджувати передові технології, знаходять шляхи виходу зі скрути, продиктованої останніми подіями в державі. Великих сільськогосподарських підприємств в нашому районі налічується 25 (які обробляють 500 і більше га), здійснюють діяльність 60 фермерських господарств та понад 2 тисячі одноосібників. Зусилля працівників управління направлені також на реалізацію соціальної політики на селі, розвитку сільських територій,зокрема, проводимо роботу із укладення договорів оренди зе­мель із числа незатребуваних паїв з метою збільшення дохідної частини місцевих бюджетів.

Так, із наявних в районі земель не ви­требуваних паїв площею 2159,89 га, передано в оренду 2154,69 га, що складає 99,8% наявної ріллі при середньому розмірі орендної плати 1422,3 грн. за 1 га, що ста­новить 4,4% від грошової оцінки землі. Орендою ж землі державної власності займається відділ Держ­земагенства. Як неодноразово наголошує голова Шполянської райдержадміністрації Володимир Потапенко, всі повинні розуміти, що для сталого розвитку сільських територій ресурсу у нас вистачає — це земля, яка, як і будь-яка власність, повинна приносити дохід у спільну скарбницю громади, як кажуть, стати постійним активом. Потрібно ретельно працювати над тим, щоб кожен її клаптик викори­стовувався раціонально і з кори­стю для соціальної сфери села. Так і було колись, при функціонуванні колгоспів, тільки тоді був один користувач земель, а сьогодні їх багато.

Разом вони повинні справно сплачувати за ко­ристування землі, створюючи достатні можливості для всебічного розвитку територіальних гро­мад. Слід також за­значити, що таке по­няття як соціальне партнерство досить органічно приживається в нашо­му районі. І хоча цей ефективний механізм тісної співпраці орендарів з громадами ще законодавчо не закріплений, він вже має в нашому районі значні результати.

 — Яку маємо загальну пло­щу земельних паїв по району?

 — Загальна кількість земель­них паїв земель сільськогосподарського призначення складає 20747, з них одноосібники об­робляють 2685, незатребуваних — 738. В орендарів знаходиться 17234 паїв, з яких до кінця минуло­го зареєстровано договорів орен­ди 16400, а з початку поточного — ще 780, на реєстрації знаходяться 54. Отже, працюємо над тим, щоб земля була 100-відсотково орендована та приносила дохід до бюджетів. Сьогодні причин, що стримують процес реєстрації договорів, немає.

  — Які культури шполянські аграрники сьогодні переважно вирощують на полях району?

 Вцьомуроціпосіяноярихзерновихтазернобобовихкуль­турнаплощі 25516 га, втомучисліяроїпшениці — 346 га, яро­гоячменю — 3200 га, гороху — 259 га, вівса — 59 га, кукурудзиназерно — 21500 га, проса — 56 га, гречки — 46 га, квасолі — 50 га. Технічних — 20172 га, в тому числі соняшнику — 13770 га, льону — 442 га, коріандру — 300 га, сої — 5650 га, ярого ріпаку — 10 га, а також кормових — 3569 га. Картопля та овочі засіяні на площі 3645 га.

 — Які роботи нині пере­бувають на порядку денному в аграріїв?

 — Продовжується інтегрована система захисту сільськогосподарських культур від бур’янів, шкідників, хвороб, про­водиться заготівля соковитих кормів, сіна, сінажу для тварин­ництва та розпочатий ремонт техніки до збирання жнив 2015 року.

 — Чи є успіхи в утриманні тваринництва?

 — Сьогодні досягнуто за­гальний приріст ВРХ, він ста­новить 5597 голів, це число збільшилося на 72 голови в порівнянні з минулим роком. М’яса вироблено 1117 тонн, це теж більше на 278 цнт, ніж торік. Валовий надій молока стано­вить 4286 тонн, цей показникперевищує минулорічний на 23%. Середній надій на коро­ву склав 1814 кг, що на 232 кг більше до 2014 року. Чисельність поголів’я свиней — 3137 голів, тут спостерігається зменшенняна 456 голів. До того ж ми праг­немо допомогти і приватному сектору, який утримує ВРХ, — вже підготовлений проект про­грами підтримки розвитку с/г- обслуговуючих кооперативів Шполянського району на період до 2020 року. Плануємо подати для її прийняття наступній сесії районної ради. Така програма вже прийнята в області, вона фінансується також і з грантів ЄС за програмою підтримки політики регіонального розвит­ку України.

 — Скільки працівників задіяно сьогодні в аграрно­му секторі району?

 — За останніми даними, середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств агропромислового розвитку району становить 923 особи. Середній розмір заробітної плати цієї категорії працюючих в еквіваленті повної зайнятості становить 2041 грн.

 — Володимире Григо­ровичу, як не прикро, але за майже чверть століття не залежної України у нас якось прийнято селян більше шанувати, аніж предмет­но підтримувати та сти­мулювати сільське госпо­дарство. Чи є таки якістьпередумови для справж­нього прориву в розвитку українського села?

 — В нинішній час, коли ВВП країни продовжує па­дати і галузі, які раніше на­повнювали бюджет, потер­пають від глобальної кризи, — частка агропромислового комплексу в нашому вало­вому внутрішньому продукті наближається до 20%. Це за даними українських експертів. Саме аграрна галузь забез­печила минулого року понад 17 млрд. валютних надход­жень до держави. Останні 12 років єдиною галуззю, яка стабільно зростала, був саме аграрний сектор. При тому, що державна підтримка була майже відсутня. Тому нинішня державна стратегія повинна переламати стійку тенденцію до зубожіння, зневіри і соціальної незахищеності се­лян. Якщо це вдасться зро­бити, тоді будуть економічні результати.

Я переконаний, що потенціал вітчизняної аграрної галузі сьогодні ви­користано далеко не в повно­му обсязі. Вірю, що Україна може значно наростити обся­ги врожаїв і стати гідним кон­курентом серед європейських аграрних гравців. Аби так сталося, треба розв’язати наші зашкарублі проблеми і насамперед встановити прозорі і справедливі прави­ла гри на цьому ринку. А най­вищою справедливістю для селянина має стати логічна формула: обробив землю — заробив. Якщо парламент свідомий цього і прийме відповідні стимулюючі за­кони для селянина, це буде вагомим здобутком і приво­дом для стрімкого розвитку і процвітання України.

 Розмовляла Наталія ДАВИДЕНКО (фото автора).

 

Довідка «Шполяночки+»:

КОВАЛЬ Володимир Григорович народився у 1965 році в м.Черкаси. у 1984—1985 рр. розпочав трудову діяльність у колгоспі
ім. Жданова в м.Шполі, де працював водієм-слюсарем. У 1990 році закінчив Українську сільськогосподарську академію м. Київ.
З 1990 по 2001 роки — інженер з техніки безпеки, теплотехнік колгоспу «Маяк». У 2001—2003 роках працював страховим експертом ФСНВ у Шполянському районі. З 2003 по 2004 рік — майстер цеху з ремонту автомобілів ВКПП «Авто-світ»,
2004—2006 роки — начальник цього ж цеху. У 2006—2008 роках займав посаду механіка корпусу елеватор ДП ДАК «Хліб України» м.Шпола. З 2008-го року — головний спеціаліст управління агропромислового розвитку Шполянської райдержадміністрації. Одружений. Має дві доньки.

 

Оператори машинного доiння Товмацького вiддiлення ГК ЛНЗ с.Товмач Ольга Приблуда, Свiтлана Борщ та Тетяна Габур