Про впровадження сімейних форм виховання для дітей-сиріт

Відповідно до п. 3 ст. 5 Сімейного кодексу України держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини. Кожна дитина, яка тимчасово або назавжди позбавлена свого сімейного оточення, має право на захист і особливу допомогу з боку держави, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Ознакою сучасної соціальної політики в галузі дитинства є наближення чинної системи опіки над дітьми до потреб дитини і створення нових соціальних інститутів, покликаних найкращим чином реалізовувати права та інтереси дітей.
Існує декілька традиційних форм прийняття дитини на виховання у сім’ю, серед яких — усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

І. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ УСИНОВЛЕННЯ
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання. До заяви додаються такі документи: копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби; копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі; висновок про стан здоров’я кожного заявника; засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у випадку усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством; довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання; документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Служба у справах дітей Шполянської райдержадміністрації впродовж 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення заявники ставляться на облік як кандидати в усиновлювачі. Їм видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами.

Після ознайомлення з інформацією про дітей зазначеної категорії, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею.

Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, що його видав, але не більше як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі.

Знайомство з дитиною
Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Після встановлення контакту з дитиноюкандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її. Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та вищезазначених документів впродовж 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду. Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

Права і обов’язки усиновлювачів
Усиновлювачі мають право приховувати від дитини факт усиновлення та вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення нею повноліття; приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам; на відпустку тривалістю 56 календарних днів (відповідно до статті 18-1 Закону України «Про відпустки» особі, яка усиновила дитину віком старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд). Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення.

Крім того, право на допомогу має усиновлювач, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Процедура виплати допомоги при усиновленні дитини визначається Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27 грудня 2001 року зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України №59 від 4 лютого 2009 року. Допомога призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації усиновлювача. За умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації, вона може бути призначена також за місцем фактичного проживання усиновлювача.

Усиновлювачі зобов’язані осо-бисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення; надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого проживання спілку-ватися з дитиною та здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання; у разі зміни місця проживання усиновленої дитини повідомляти про це службу у справах дітей.

Підготувала Галина ГРИГОР’ЄВА, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації. (Далі буде).