Що передбачає новий Закон України «Про запобігання корупції»

Ще 26 квітня цього року набрав чинності Закон «Про запобігання корупції». Для того, щоб ефектив­но формувати та гарантувати реалізацію державної антикорупційної політики, було вирішено створити Національне агентство з питань запобігання корупції — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який є відповідальним перед Вер­ховною Радою України та підзвітний Кабінету Міністрів України. За його поданням можуть створюватися місцеві органи, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом. Детальніше про це розповідає в.о. началь­ника відділу державної виконавчої служби Шполянського управління юстиції Роман НЕЇЛЕНКО:
— Які повноваження покладені на новий владний орган? 

— В першу чергу — контроль та перевірка декларацій осіб, упов­новажених на виконання функцій держави або місцевого самовряду­вання. Саме Національне агентство уповноважене не тільки зберігати, а й оприлюднювати цю інформацію. Воно спостерігає та аналізує, який спосіб життя ведуть підзвітні осо­би. Наступне — розробка типової антикорупційної програми юридичної особи. Також саме Національне агент­ство надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань за­стосування актів законодавства з пи­тань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб. 

Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання, а про його результати посадова осо­ба, якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж де­сяти робочих днів з дня одержання. Протягом такого ж періоду юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію. 

Закон встановив обмеження щодо використання службових повнова­жень чи свого становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб. Суб’єктам, які підпадають під дію Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з ме­тою одержання вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використо­вувати будь-яке державне чи кому­нальне майно або кошти в приватних інтересах. 

— Як мають діяти уповноважені особи, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка?
— Відмовитися від пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію, залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з чис­ла співробітників, а також письмово повідомити про пропозицію безпо­середнього керівника або керівника відповідного органу. 

І наостанок. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. А за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопо­рушень суб’єкти цього Закону при­тягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

Підготував Юрій ГЛАДЕНКО.