На Шполянщині утворено нову партійну організацію — ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

29 липня 2015 року в залі Шполянської школи мистецтв відбулася конференція, учас­никами якої стали 41 делегат з числа аграріїв, підприємців, лікарів, вчителів, учасників АТО. Основним рішенням зібрання стало створення нової партійної організації в Шполянському районі — Всеукраїнського об’єднання «Черкащани», яка має на меті брати участь у місцевих виборах 25 жовтня нинішнього року. Як уповно­важений представник від обласної організації партії був присутній Степан Живо­тенко.

До складу політради шполянського осередку ВО «Черкащани» увійшли: Дми­тро КРАВЧЕНКО, голова наглядової ради ГК «ЛНЗ»; Павло МАЛЬЧИК, приватний підприємець; Ігор РОМАНЕНКО, директор СТОВ «Агроспілка»; Сергій СТРУК, заступник дирек­тора СТОВ «ЛНЗ-Агро»; Олександр КУЗУБ, голов­ний економіст ПАТ «ЛНЗ»; Анатолій ТКАЧЕНКО, ди­ректор ПАТ «Лебединський насіннєвий завод»; Сергій  КОВАЛЬ, сільський голо­ва села Товмач, боєць до­бровольчого батальйону Нацгвардії імені Генерала Кульчицького; Віктор САВ­ЧУК, учасник АТО, інвалід війни; Вадим ЛОГВІНОВ, керуючий Шполянським відділенням банку «Райф­файзен банк Аваль»; Олек­сандр РЖЕВСЬКИЙ, засновник СТОВ «Урожай»; Світлана ПЛАХОТНЮК, приватний підприємець; Сергій ОСАУЛА, директор Лебединського НВК №3, крайовий отаман Черкась­кого обласного козацького товариства імені полков­ника Корсунського Івана Золотаренка Міжнародної асоціації «Козацтво»; Лю­бов СТРАШНА, депутат районної ради; Віктор МАДЮДЯ, директор філії  «Райавтодор». Також цей рух підтримали Неля СО­БЕЦЬКА, Віктор СТЕПО­ВИЙ, Михайло БОГАЧ, Андрій ПОЛТАВЕЦЬ, Ро­ман ФРАНЧУК, Василь ВА­РЕНИК, Олег СЛОБОДЯ­НИК, Лідія Осаула, Лідія та Сергій МАЄТНІ, Ігор МАТІКА, Андрій СКРИПНИК, Сергій МАЛЬЧИК, Анатолій ОСАДЧИЙ та багато інших авторитетних людей, які бага­то років формують соціально-економічний потенціал Шпо­лянщини. Особливістю, яка відрізнятиме шполянський осередок ВО «Черкащани» від інших місцевих партійних організацій, є те, що в ньо­му нема конкретного лідера-керівника. Цю функцію ви­конуватиме політрада, а її секретарем обрано Сергія Струка. Вже наступного дня після створення Шполянської організації ВО «Черкаща­ни» був відкритий офіс громадської приймальні, який знаходиться за адре­сою: м. Шпола, вул. Червоноармійська, 1, оф. 201, який щоденно працює з 8-ої до 17-ої години.

Що ж спонукало мешканців району взяти активну участь у суспільно-політичному житті країни?

За плечима кожного з них — багато реальних добрих справ, котрі свідчать про найкращі людські чесноти. Серед учасників багато таких, хто раніше ніколи не брав участі в політичному житті грома­ди, зокрема у виборчих про­цесах. Очевидно, спільна ідея змусила їх об’єднатися та запропонувати земля­кам власний перспективний план подальшого розвитку соціально-економічного та освітньо-культурного життя Шполянщини.

— Як бачите, до об’єднання ввійшли аграрії, промисловці та підприємці району, громадські діячі. З нами ті, хто розуміє, що за нас ніхто нічого не робити­ме на своїй землі. Важливий принцип рішення — ба­жання підняти на високий рівень життя шполян, що­денно привносити особи­стий вклад, щоб держава ставала на ноги і досяг­ла значного економічного зросту. Успішно побудо­вана економіка — тоді й працюватимуть школи, садочки, наповнювати­муться місцеві бюджети, матимуть зарплати меди­ки і вчителі. Всі учасники нашого об’єднання — знані на Шполянщині люди, які вміють працювати, здатні створювати умови для розвитку економіки, — розповідає ініціатор руху ВО «Черкащани» Дми­тро КРАВЧЕНКО.— Наша організація складається з небайдужих людей, за плечима яких — конкретні справи. Це і значний вклад у розвиток місцевих гро­мад на прикладі соціаль- ного партнерства, і допомога навчальним за­кладам, і підтримка ро­дин учасників АТО, волон­терська діяльність. Ми є платниками податків, які формують місцеві бюд­жети, тож і хочемо надалі контролювати процес розподілу коштів громади, щоб він був максимально ефективним і прозорим. Ми — за унітарну держа­ву, але водночас за надан­ня реальних повноважень територіальним громадам, за можливість жителям кожного населеного пункту самостійно вирішувати пи­тання повсякденного жит­тя. Роботи в нас вистачає всім. Запрошуємо до себе небайдужих земляків для спільної діяльності, осо­бливо молодь, щоб разом створити не декларатив­ну, а дієву програму дій, крок за кроком її виконува­ти. Ми відчуваємо в собі спроможність бути ко­рисними нашій спільноті. Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Вячеслав Чорновіл — теж черкащани, а ми, їх нащадки, є продо­вжувачами величних справ.

ВО «Черкащани» ставлять за мету консолідацію зусиль територіальних громад навколо якісного вирішення питань по­всякденного життя людей шля­хом приходу до влади в районі не партійних функціонерів, а тих, хто за своїми діловими й моральними якостями гідні поставленої мети, які своїм життям, працею, вмінням і досвідом продемонстрували здатність вирішувати складні про­блеми сьогодення, які створю­ють робочі місця і підтримують соціальну сферу, успішно працю­ють на виробництві, в сільському господарстві, транспорті і зв’язку, освіті, охороні здоров’я, які не на словах, а справами показали патріотизм, постійно працюючи на благо людей сіл, міста і всього району.

Якщо зазвичай під час місцевих виборів люди, обираючи депутатів, орієнтуються на лідерів політикуму загальнодер­жавного масштабу, то в цьому випадку виборцеві пропонується не пов’язувати свій вибір з відомими політиками і партіями, а обирати тих, хто поряд з нами десятиліттями віддано працює на розвиток громади.

Учасники АТО підтримали ініціативу створення нової партійної організації, що найперше ставить за­вдання згуртувати успішних людей-патріотів, незапля­мованих і чесних, яким вірять люди, — ділиться своїм ба­ченням Сергій КОВАЛЬ. — Вже скільком партіям ми довіряли, а вони щоразу нас, простих ють, не виправдовують во­тум довіри, засмучують своїми незрозумілими кроками. Тому, якщо ми не в силі змінити ви­борчий закон, що передбачає обирати депутатів місцевих рад лише серед партійних виборчих списків, то краще створити свою політичну силу, про членів якої голосно свідчитимуть добрі справи на користь Шполянщини. Тоді й відповідальність перед вибор­цем буде вищою і питати буде з кого. Отже, зрадити в тако­му випадку своїх земляків оз­начатиме не просто поразку, а втрату честі й гідності.

 

 

 

 

— Ми вважаємо, що наш край є доволі самодостатнім, має самобутню історію, наділений багатими природніми ресурса­ми, — каже секретар політради Сергій СТРУК. — Сформуватися у нову політичну силу місцевого значення нас спонукало спільне бачення, яке полягає у бажанні не стояти осторонь, а впливати на те, щоб всі ресурси викори­стовувались розумно і ощадли­во. Завдання ставимо перед со­бою непрості, відмежуватися від процесу оновлення життя не можемо, бо тоді й змін не побачимо, якщо не будемо до­лучатись до їх впровадження. Так, ми готові докладати зу­силь, щоб залучати в район інвестиції, створювати умо­ви для того, щоб молодь мала стимули до самореалізації. І це треба робити комплексно, без патріотично налаштованих особистостей з реальним ба­гажем наглядних досягнень, не обійтися.

Під час спілкування активістів ВО «Черкащани» напередодні конференції у вестибюлі школи мистецтв відчувалося поєднання ділової атмосфери з ліричною. Ви­ставка картин юних художників, яка постійно діє у школі, надихну­ла Павла Мальчика на декламу­вання шевченківської поезії, він вразив учасників зібрання гли­боким розумінням Кобзаревого філософського слова, яке народи­лося в нашому Пророкові з його чистої і безкрайої любові до України.

— Без любові до України ні в кого не вийде стати її рятівником, — вважає Пав­ло Олексійович. І має рацію, оскільки навряд чи вдалося б йому реалізувати таку вели­ку кількість проектів, що слу­жать відтепер шполянській громаді, якби не його широкий і змістовний внутрішній духов­ний світ. Завдяки цій творчій енергійній людині Шпола отри­мала цілий ряд нових сучасних будівель, збудованих в єдиному архітектурному стилі.

 

 

 

Головне завдання зібрання поля­гало у тому, щоб завдяки об’єднанню досвіду кожного активіста ВО «Чер­кащани» спільно виробити про­граму розбудови та процвітання свого краю — комплекс дій, який би логічним ланцюжком піднімав рівень життя: залучення коштів у виробництво, створення робочих місць, сплата податків, поліпшення інфраструктури. Кожен з них готовий брати тягар вирішення безлічі про­блем територіальних громад. Своє захищаємо і розвиваємо самі!

 

 Тож рада організації вже працює над комплексною програмою дій та окреслює терміни реалізації її поло­жень.

Наталія СТОРЧАК.