«Про міський бюджет на 2017 рік»

ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення №18-5/VIІ від 23 грудня 2016 року

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 25640,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 24972,9 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 667,9 тис. грн., у тому числі бюджет 35,1 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки міськогого бюджету у сумі 25640,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 23572,9 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2067,9 тис. грн., згідно з додатком №3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1400,0 тис. грн., напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, згідно з додатком №3 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1400,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення міського бюджету на 2017 рік у сумі 25640,8 тис. грн., у тому числі загального фонду міського бюджету 23572,9 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету 2067,9 тис. грн.;

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 49,9 тис. грн.

4. Затвердити на 2017 рік між-бюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійс-нюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком №5.

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 30,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
- оплата енергосервісу.

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реа-лізацію місцевих програм у сумі 5229,9 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Шполянській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

- до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з районного бюджету.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України, зокрема кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній, або комунальній власності, екологічний податок, інші не-податкові надходження та власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського бюджету.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Шполянської міської ради, за погодженим з постійною депутатською комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків міського бюджету здійснюється за розпорядженням міського голови, окремо за загальним та спеціальним фондами.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків міського бюджету, крім ви-падків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням міського голови, погодженим з постійною депутатською комісією з питань планування бюджету і фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет, збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов'язані з функціону-ванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тим-часової класифікації видатків та кредитування.

Надати право виконавчому комітету міської ради у період між сесіями міської ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет.

Підприємства міської комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2016 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у терміни, встановлені чинним законодавством для сплати податкових зобов’язань.

14. Доручити міській раді здійснювати у 2017 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15. Додатки №№1—6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сергій КРАВЧЕНКО,
міський голова.

(Додатки на офіційному сайті Шполянської міської ради).