Районний бюджет-2018 (рішення Шполянської райради)

Шполянська районна рада

РІШЕННЯ

м. Шпола

«21» грудня 2017 року                                                                    № 22-4/VІІ

Про районний бюджет на 2018 рік

Відповідно до статей 76,77  Бюджетного кодексу України , пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 323553,2 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 317010,6 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 6542,6 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 250,0 тис.грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 323553,2 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 317010,6 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 6542,6 тис.грн, в тому числі бюджет розвитку — 250,0 тис.грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 317010,6 тис.грн. та спеціальному фонду 6542,6  тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 3500,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 30,0 тис.грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1274,0 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

9. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України в бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

 до доходів належать надходження, визначені пунктом 35 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

15. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету фінансове управління районної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету — щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перерозподіл видатків районного бюджету між місцевими бюджетами здійснюється за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків районного бюджету і надання кредитів з районного бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

16. Доручити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

17. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахувань частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами районної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Підприємства районної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені чинним законодавством для сплати податкових зобов’язань.

18. Затвердити формулу визначення розрахункового показника обсягу субвенції на проведення видатків на утримання дошкільних навчальних закладів та клубних закладів, що передаються в вигляді міжбюджетного трансферту з районного до сільських бюджетів згідно з додатком № 5 до цього рішення.

19. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова районної ради Кузуб О.М.