До відома землевласників та землекористувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Орендна плата за землю — це платіж, який орендар вно­сить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.

Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.

Орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій формі. За добровільним рішенням влас­ника земельної частки (паю) орендна плата за земельні частки (паї) може встановлюватися у натуральній формі.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за зем­лю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України.
Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за зго­дою сторін.

З метою виконання доручення Голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. пропонуємо Вам вжи­ти заходи щодо укладення та реєстрації, в установленому по­рядку, договорів оренди, додаткових угод до договорів оренди землі в частині встановлення орендної плати, яка фактич­но сплачується орендарями, але в розмірі не менше 4,5 % від визначеної відповідно до законодавства проіндексованої нормативної грошової оцінки земельної ділянки та поступового збільшення цієї плати.

Сергій ЗАЄЦЬ, в.о. начальника відділу Держземагентства у Шполянському районі.