Дванадцятиквартирний житловий будинок у Василькові відсудили на користь сільської ради

У травні 2015 року Шпо­лянським районним судом задоволено позов прокуро­ра Шполянського району в інтересах держави в особі Васильківської сільської ради Шполянського району про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Мова йде про два­надцятиквартирний житловий будинок в с. Васильків Шпо­лянського району, вартість якого більш ніж 1,5 млн. грн. Як прокуратурі стало відомо про існування на території району будинку, власник яко­го відсутній? Про це наша розмова з прокурором Шпо­лянського району Сергієм КРАВЧЕНКОМ:

— Задоволення судом да­ного позову є значним резуль­татом як у роботі прокурату­ри району, так і в першу чергу, для жителів села Васильків. Адже передача у комуналь­ну власність територіальної громади цього будинку дасть змогу забезпечити житлом осіб, які цього потребують, а це — діти-сироти, багатодітні сім’ї, молоді спеціалісти, що приїхали на роботу до села. Варто окремо відзначити осо­бливу відповідальність та професіоналізм, з яким підійшли до вирішення питання щодо виз­начення правового статусу без­хазяйного будинку працівники Васильківської сільської ради на чолі із сільським головою Іваном Дубиною. Саме завдя­ки злагодженій роботі сільської ради було встановлено, що два­надцятиквартирний житловий будинок не має власника та за­безпечено взяття цього об’єкту на облік у реєстраційній службі як безхазяйного. Слід зауважи­ти, що колектив сільської ради проявив себе у вирішенні такого важливого питання як знавець чинного законодавства, оскільки усі дії щодо взяття майна на облік як безгосподарного були вчинені юридично правильно.

— Отже, робота щодо передачі будинку у кому­нальну власність громади села була непростою. Яка ж участь прокуратури у досягненні кінцевої мети — передачі майна у комунальну власність села?

— Згідно з вимогами чин­ного законодавства, а саме — Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на не­рухоме майно та їх обтяжень», а також процесуального зако­нодавства процедура передачі у комунальну власність безха-зяйної нерухомої речі фактич­но здійснюється у два етапи. По перше, у разі виявлення об’єкту нерухомості, який не має власника, орган місцевого самоврядування, на території якого розташований такий об’єкт, повинен вжити заходів щодо взяття його на облік як безхазяйного майна у орга­нах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухомість — реєстраційній службі. Після цього, в обов’язковому поряд­ку слід зробити оголошення у друкованих засобах масової інформації про взяття цьо­го об’єкту на облік. Вказане здійснюється з метою розшуку власника майна, який може за­явити про свої права на нього. Наступний етап, який стосується звернення до суду із позовною заявою про пере­дачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність, реалізується після спливу одно­го року із моменту взяття на облік майна у реєстраційній службі. Лише за дотримання усіх вказа­них вище умов, можливе юри­дично правильне набуття пра­ва власності територіальною громадою на безгосподарний об’єкт нерухомості. І саме у такий, чітко визначений за­коном спосіб, Васильківською сільською радою спільно із прокуратурою району досяг­нуто позитивного результа­ту у вирішенні цього питання. При будь-яких відхиленнях від встановленої законом про­цедури суд міг би правомірно відмовити у задоволенні позову прокурора.

З урахуванням усієї проведеної роботи та отриманої інформації прокуратурою району підготовлено позов, спрямова­ний на захист інтересів держави в особі Васильківської сільської ради. Нині позов задоволе­но повністю — рішенням суду дванадцятиквартирний житловий будинок в с. Васильків передано у комунальну власність територіальної громади с. Васильків в особі Василь-ківської сільської ради.

Після реєстрації у вста­новленому законом порядку права власності на зазначе­не майно за територіальною громадою, цей будинок буде включено до складу житлового фонду соціального призначен­ня, за рахунок якого сільською радою передбачається на­дання житла громадянам, які перебувають на квартирному обліку для поліпшення житло­вих умов та з метою забезпе­чення житлом громадян — мо­лодих спеціалістів, дітей-сиріт та інших соціально незахи­щених верств населення, що відповідно до закону мають право на безоплатне отриман­ня житла. Варто зазначити, що робота щодо виявлення на взяття на облік об’єктів нерухомого май­на, які не мають власника, має здійснюватися кожним орга­ном місцевого самоврядування району систематично і у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства. У разі належ­ного виконання покладених на місцеві ради обов’язків проку­ратура району усіляко сприяти­ме передачі у передбаченому законом порядку безхазяйної нерухомості у комунальну влас-ність. Яскравим прикладом такої співпраці є досягнення по­зитивного результату щодо на­буття Васильківською сільською радою будинку, вартість якого перевищує 1,5 млн. грн.

Застерігаю, що на органи місцевого самоврядування, що допускають порушення закону під час здійснення будь-яких операцій із нерухомістю, че­катиме передбачена відпові-дальність.

Розмову вела Наталія ДАВИДЕНКО.