«ЩОДЕННИКИ» ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА: про українське національне відродження 100 років тому

Ім’я Євгена Чикаленка як агронома, мецената, гро­мадського діяча, видавця, публіциста свого часу було добре відоме в Україні та поза її межами. Однак за ра­дянських часів воно було забуте. Його донька Ганна згадувала, що батько був людиною єдиної мети, для нього «українське національне відродження було тою ідеєю, яка панувала над цілим його життям». Його жит­тя тісно пов’язане з Черкащиною — у селі Кононівка Драбівського району Євген Чикаленко мав будинок, де його відвідували Михайло Коцюбинський, Володимир Винниченко та інші відомі українські діячі культури і політики.

Народився Євген Чикаленко 9 грудня 1861 року у селі Перешори на Херсонщині у сім’ї поміщика. Дитинство провів серед простих українських селян, в атмосфері живих народних традицій. На­вчався в похватній гімназії Со­коловських, де серед учителів були такі відомі українські діячі, як О. Андріївський, П.Нішинський, Л.Смілянський. З вересня 1875 року став учнем Єлисаветградського реального училища. У цьому закладі він близько познайомився з сімейством Тобілевичів. У Києві Євген знайомиться з професором історії Володимиром Антонови­чем, композитором Миколою Ли­сенком, бібліографом Михайлом Комаровим, статистиком Олек­сандром Русовим, студентом, а згодом ректором Харківського університету Дмитром Багалієм та іншими. Разом з ними бере участь у роботі «Словарної комісії», діяльність якої згодом дістане вигляду відомого «Слова­ря української мови» за редакцією Бориса Грінченка.

1883 року був зарахований вільним слухачем природничого факультету Харківського університету. Тут дуже старанно вивчає агрономію, включається у громадське життя, входить до української студентської «Гро­мади». Діяльність Євгена Чика­ленка не залишається поза ува­гою поліції. У квітні 1885 року був заарештований і виключе­ний з університету за участь в українській драгоманівській «Громаді». Засуджений на п’ять років перебування під нагля­дом поліції без права проживан­ня в Харкові, Києві, Москві та Петербурзі. Місцем п’ятирічного заслання стали Перешори, де займається сільським господарством. У своєму маєтку запроваджує найсучаснішу агрокульту­ру, застосовує машини, здійснює селекцію худоби. Набувши певно­го досвіду господарювання, Чи- каленко пройнявся ідеєю популяризації агрономічних знань серед селянства.

Від 1894 року сім’я Чикаленків мешкає в Одесі. Тут він допомагає видавати часопис «По морю й по суші»; власним коштом видав збірку «300 найкращих українських пісень», які були ним зібрані й допрацьовані у юнацькі роки. 1897року в Одесі вийшла його перша книжка «Розмова про сільське го­сподарство. Чорний пар, плодозміни і сіяна тра­ва», яка мала величез­ний успіх у селянства. Усього за період з 1897 до 1918 року побачили світ шість таких книг: «Худоба: коні, скотина, свині, вівці», «Розмова», «Сіяні трави, кукурудза і бур’яни», «Виноград», «Сад», «Лад у полі».

Як меценат, засновує фонд допомоги українським письмен­никам імені Д. Мордовця. У Пе­решорах заснував бібліотеку для селян, придбавши багато книг. Захоплювався українським національним рухом «не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені», так він писав в одному з листів до М. Грушевського. Чика­ленко перераховував великі кош­ти на функціонування Наукового товариства ім. Тараса Шевченка у Львові. У 1904 році фінансував літні університетські курси для галицьких студентів.

1905 року, у розпал російської революції, перед українцями постало завдання організації щоденної національної газети. Спочатку (грудень 1905 р.) газета виходила під назвою «Громадська думка», а з вересня 1906 — «Рада». Її одноосібним видавцем став Євген Чикаленко. Він вважав, що «Рада» — «се єдиний щоденний часопис в Україні, який будить національну свідомість і смерть його була б для нас другим Бере­стечком». Часопис виходив до початку Першої світової війни.

Восени 1914 року, побоюючись можливого арешту, Чикаленко виїхав до Петрограду, а звідти — до Фінляндії, де тривалий час лікувався.

Євгена Чикаленка мали обрати головою Центральної Ради, але через хворобу він відмовився на користь Михайла Грушевського. З березня до жовтня 1917 року живе у Перешорах, де займається сільським господарством. Там він підготував друге видання книжки «Розмова про мову», в якій доводить необхідність за­провадження рідної мови в освіті, пресі, науці, в державних та інших установах. Хворий Чикаленко у січні 1919 року перебрався у Га­личину. З 1920 року перебував у Австрії, а 1925 року переїхав до Чехо-Словаччини, де працював Головою Термінологічної комісії при Українській господарській академії у Подєбрадах. 20 червня 1929 року помер у клініці чесь­кого університету. Похований у Подєбрадах.

Євген Чикаленко — автор «Спогадів» (у двох томах) та «Щоденника», написаних в еміграції. Вони додають багатий матеріал до історії українського руху XIX початку XX ст. Пропоную увазі читачів деякі уривки з його залишеної українцям спадщини — «Щоденники», видані в сучасній Україні в трьох томах. Разюче впадає в око — як багато думок видатного діяча не втратили актуальності й тепер!

ПРО РОСІЮ

17 квітня 1918 р., стор. 54: «Тату, лізе чорт в хату! Дарма, аби не Мо­сква!»

«Од кацапів за 20 років що ми перейняли? Поробились злодіями, п’яницями і матерщинниками, мало не до краю загубили свою культуру, попсували мову, а позитивного нічого не придбали, навіть ненависті до ка­цапа не виробили в собі».

29 травня 1918 р., стор 77: «Хоч чорт з багна, аби не Москва!»

29 травня 1918 р., стор 79: «Во­йовничий настрій московської церк­ви набрав особливої сили: іде похід проти українського собору, заво­дяться нові митрополії, нагінка на українців духовних збільшується до крайності, наша державність в церкві замовчується або проти неї роблять­ся одверті виступи та взагалі робиться усе можливе, щоб за всяку ціну не до­пустити до утворення автокефальної нашої церкви».

3 серпня 1918 р., стор. 127: «Більшовики і Антанта ніколи не мо­жуть допустити і думки, щоб Україна стала самостійною державою, більшовики як великороси, не можуть і уявити собі, що Росія знов стане Московщиною і що великоруський народ не матиме змоги визискувати інородців, в тому числі і українців; ве­ликороси, навіть найпрогресивніші, не можуть примиритись з тим, що українці будуть жити самостійним життям».

3 серпня 1918 р., стор. 129: «Кра­ще бути навіть рабом німецьким, ніж товаришем російським. Морд­ва, чуваш, череміс та інші фінсько- литовські племена, хоч і мали рівні права з російськими сатрапами, а під російським режимом напівдикуни, які не мають своєї грамоти і не знають християнства, а їхні родичі — ести та латиші, яких визволено в 1812 році без землі і поставлено в становище рабів, під впливом баронської куль­тури поробились найкультурнішими націями в Росії, вони перейняли од німців лютеранство, німецький алфавіт, виучились німецької мови, але не загубили своєї, а навпаки роз­вили свою пресу, літературу, а голов­не те, що навчились ненавидіти своїх гнобителів».

«А коли українці знов потраплять в становище «братів» до великоросів, то народ український надовго зоста­неться темним, несвідомим своєї національності, з прикметами п’яниці, злодія та мародерщика, якому дале­ко і в соціальному, і в національному відношенні до німецького раба-естон­ця, латиша, не кажучи вже про чеха».

8 серпня 1918 р., стор. 136: «Всі росіяни, без різниці стану, віку і кола аж пашать гнівом проти українців і на заклик свого уряду збереться стількидобровольців, що чорною хмарою вкриють Україну; кругом кожного ядра з чехословаків на англосаксів зберуться хмари голодних кацапів з вінтовками і лантухами за плечима, щоб грабувати і руйнувати все, що стрінеться на дорозі».

8 серпня 1918 р., стор. 137: «…за­ходи самодержавного уряду над зни­щенням українського руху здадуться нам дитячими іграшками в порівнянні з тим, що вироблятиме з українцями російський уряд».

20 листопада, 1918 рік, стор. 209: «Федеративною Росія не може бути, бо московський народ звик бути «хазяїном землі руської», і чи чорно­сотенець, чи кадет, чи більшовик — кожний з них схоче по-колишньому панувати над інородцями», до яких ще Столипін приєднав і нас. Росія може бути тільки або під Романовим, або під Леніним, іншої я собі не уяв­ляю!»

23 листопада, 1918 рік, стор. 211: «Возвание к населению» за підписом «Главнокомандующего — Граф Кел­лера»: «Каждому человеку понятно, что есть только один русский народ и что если этот народ и говорит в раз­ных губерниях на разных наречиях, то все же это один и тот же русский народ, который создал своей работой и кровью великую единую Россию».

23 вересня 1919 рік, стор. 120: «Росія ніколи не згодиться на одірвання України і того не допустить».

30 листопада 1919 рік, стор. 168: «Російське правительство душило всі народності в Росії, бо вважало, що для цілості держави необхідно всіх в Росії обрусити, як колись вважа­ли всі правительства, що в державі повинна бути одна релігія... Паную­чий московський народ вважає себе «хазяином земли русской» і з пре­зирством ставиться до всіх народів в Росії, не вважаючи їх навіть за людей, а за щось нижче за себе і вважає, що він дужчий та розумніший за всіх на світі. За ним і російська інтелігенція вважає, що вона витворила найліпшу в світі літературу, музику, мистецтво і що народ руський — це богоносець, якому судилося обновити не тільки «гнилий запад», а й весь світ».

«Отся пиха, самовпевненість та нахабство московського народу і його інтелігенції і одвертають від нього всі немосковські народи бувшої Росії, і вони воліють з ким-будь увійти в со­юзи, федерації, аби не з московським народом, цим виплодком словяно-монголо-фінським, який вважає себе недосяжно вищим за всіх».

«А москалі, навіть і ті, що живуть в Польщі здавна колоніями, — п’яниці, злодії, лодирі і матерщинники, і що український народ треба ставити посередині між польським та московсь­ким».

16 січня 1920 рік, стор. 277: «За шість місяців панування в Києві більшовики розстріляли 30 тисяч інтелігенції та робітників, а в Одесі — 20 тисяч».

6 лютого 1920 рік, стор. 298: «А якби Центральна Рада і про­голосила Україну самостійною, то більшовицька Московщина, як і монархічна чи яка інша, не потерпіла б української суверенності, бо вона не схотіла б випустити зі своїх рук українського моря, вугілля, пшениці, цукру і т.д. І під тим чи іншим претек­стом, а таки заволоділа б Україною; що не пощастило зробити Колчакові та Денікінові, те намагаються тепер зробити Ленін і Троцький».

Підготував Олексій ПІРОГОВ, житель м. Шпола.

(Закінчення буде).