Доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду

Шполянський райвійськкомат інформує

Відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» №215/2015 від 14 січня 2015 року, нині впродовж 60 діб проводиться шоста хвиля мобілізації.
Під час проведення шостої хвилі часткової мобілізації внесено зміни, не- обхідність яких виникла у процесі забез­печення заходів з доукомплектування Збройних Сил України в умовах особли­вого періоду.
1. Змінами до Положення про проход­ження громадянами України військової служби у Збройних Силах України Указом Президента України № 417/2015 «Про внесення змін до Положення про проход­ження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» та окремим дорученням першого заступника начальника Генерального штабу Зброй­них Сил України запроваджено: порядок присвоєння первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта військово- службовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та мають освітній ступінь вищої освіти не нижче ба­калавра.
У процесі забезпечення заходів з до­укомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду та постано­ви Кабінету Міністрів України №406 від 14 травня 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №1294 від 7 листопада 2007 року» Зброй­ними Силами України передбачена одно­разова грошова допомога при підписанні контракту військовослужбовцями (за категоріями) окремо від щомісячного гро­шового забезпечення у розмірах:
• особам рядового складу — вісім мінімальних заробітних плат;
• особам сержантського і стар­шинського складу — дев'ять мінімальних заробітних плат;
• особам офіцерського складу — де­сять мінімальних заробітних плат.
Допомога виплачуватиметься військо- вослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом і під час мобілізації, на особливий період, та прийнятті на військову службу за контрактом з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України №406 від 14 травня 2015 року (дата публікації в газеті «Уря­довий кур'єр»), а також після видання на­казу відповідної посадової особи про при­йняття військовослужбовця на військову службу за контрактом за місцем проход­ження служби, за контрактом на підставі наказу командира військової частини про виплату такої допомоги.
Військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та прийнятті на військову службу за контрак­том до дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України №406 від 14 травня 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №294 від 7 листопада 2007 року» однора­зова грошова допомога не виплачується.
2. Законом України №570 від 1 липня 2015 року «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звіль- нення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педаго- гічних працівників», який набрав чинності 24 липня 2015 року внесено зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме: части­ну другу статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізації» викладено в такій редакції:
«Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:
• студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання;
• наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які ма­ють вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчаль­них закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки».
Прикінцевими та перехідними положен­нями визначено, що військовослужбовці з числа осіб, зазначених в абзаці тре­тьому частини другої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (в редакції цього Закону), призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період до набрання чинності цим Законом, підлягають звільненню, якщо вони не вис­ловили бажання продовжувати військову службу.
3. Нині проходить доукомплектуван­ня 36-ої бригади військ берегової охоро­ни військовослужбовцями на військову службу за контрактом. Рівень грошово­го забезпечення — 4800 грн. При участі військовослужбовця в антитерористичній операції грошове забезпечення випла- чується в подвійному розмірі. Місце знаходження підрозділу: м. Маріуполь Донецької області.