Лебединський насіннєвий завод відзначає 170-річчя з часу заснування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні працівники Лебединського насіннєвого заводу,  ветерани праці, краяни!

Щиро вітаю вас із 170-річним ювілеєм нашого підприємства!

За 170 років роботи Лебединський насіннєвий завод розвивався, змінювався, розширював го­ризонти своєї діяльності, знаходив нові шляхи та нові рішення. І сьогодні він зустрічає свій ювілей у статусі одного з найпотужніших підприємств на Черкащині.

Запорука нашого успіху — ваша самовіддана праця, професіоналізм і небайдужість до своєї роботи, до долі рідного заводу.

Бажаю, щоб і надалі відмінна якість продукції, дружній колектив та бездоганна репутація були надійним фундаментом для досягнення високих результатів Лебединського насіннєвого заводу.

Міцного здоров’я, сил та наснаги на довгі роки вам і вашим рідним, щастя й достатку вашим ро­динам, миру нашій рідній Україні!

З повагою, Дмитро КРАВЧЕНКО, голова наглядової ради LNZ Group.

 

ІСТОРІЯ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА

У нинішньому році у Лебедині відзначається на високому рівні 170-річчя насіннєвого заводу. А відзначається подія всім селом, бо в сучасні дні важко переоцінити вплив підприємства на жит­тя громади, яке із мо­менту заснування у 1846 році незмінно продовжує успішно функціонувати.

Завод починався з невеликої цукроварні, яка працювала за вогневою системою і, вперто дола­ючи вічні негаразди, вдо­сконалювався, змінював профіль і наприкінці по­слугував для утворення потужної сучасної корпорації LNZ Grup.

Власником заводу із са­мого початку був поміщик П.Ф.Лопухін, а після його смерті — син М.П.Лопухін. Але в цих панів не вистача­ло грошей, і завод перебував в оренді у златопільського купця Ізраїля Марковича Бродського, а в 1863 році перейшов у його власність. Цей Бродський, будучи ще орендарем, швидко перевів підприємство з вогневого на більш прогресивне парове. А в 1858 році побудував ще й велике рафінадне відділення. Це дозволило «розтягнути» виробничий сезон на майже круглорічний, що призвело до стабільності, особливо — в утриманні кваліфікованих кадрів.

Спочатку не тільки вища керівна ланка, а й серед­ня, та висококваліфіковані робітники складалися з іноземців — вихідців із різних країн Європи. Наприклад, у 1959 році відмічені працівники з такими прізвищами: Відман, Рейнгард, Стичинський, Пааш, Елерт, Рейсмонд, Кассен та інші.

Але пізніше, починаючи з низової ланки, їх поступово витісняли місцеві жителі з лебединськими прізвищами: Цяпкало, Медуха, Канава, Кохно, Скрипник та інші. Пра­цюючи на заводі, лебединські селяни поступово опановува­ли різні спеціальності,ставали вправними майстрами у своїй професії. Це призводило до зміни їхнього соціального статусу. Вони із селян пере­творювалися на штатних працівників заводу, жили вже на зарплатню. Було, щоправда, й багато робітників, які мали своє поле, але й ходили на роботу на завод.

Освіченості
лебединців приділялася
велика увага
Цьому процесові спри­яв також розвиток освіти, особливо після реформи 1861 року. Тоді масово відкривалися за ініціативи ду­ховенства церковно-приходські школи. Були вони і в Лебедині при Георгіївській та Преображенській церк­вах. Можливо, що рівень освіти в цих школах був не­високим, щоб задовольнити потреби в молодій цукровій промисловості, бо вже в 1875 році у Лебедині відкривається двокласне учи­лище за ініціативи директора заводу В.О.Константинова.

Власник Ізраїль Бродський фінансував училище, виділяючи щорічно 1000 крб. сріблом.

Це училище проіснувало до 1917 року. Строк навчан­ня становив 5 років, освіта у випускників була дещо ви­щою за початкову. І через багато років та в наш час деякі лебединці пригаду­ють, що їхні діди-прадіди на­вчалися в цьому училищі, а потім працювали на заводі на різних посадах (варник цукру, конторник, табельник, магазинер, тобто завскла­дом, староста та інші). У цих спогадах відмічається чудо­ва каліграфія випускників, правильність підрахунків, дисциплінованість при оформленні різних відомостей, довідок та інших кон­торських документів.

 

 

 

 

 

Марка якості,
яку навіть «крали»
конкуренти
Майже від самого по­чатку роботи цукроварні та рафінарні велику увагу на­давали якості продукції. Че­рез 20—30 років лебединсь­кий цукор-рафінад почав славитися за кордоном, а в Європі власників заводу нагороджували золотими і срібними медалями за ви­соку якість цукру-рафінаду. Про нього потім ходили ле­генди — рафінад був твер­дий, як камінь, а на колір був «аж голубий».

Розповідають, що вже в радянський період перед Другою світовою війною, коли наш завод не діяв, на інших рафінадних відділеннях цукрових заводів на готову продукцію клеїли етикетки Лебединсь­кого заводу і відправляли на експорт за старими, ще дореволюційними маршрута­ми.

Таким був наш перший прихід у Європу і давався він тяжкою працею тодішніх робітників. Робочий день три­вав 11—12 год. (з 1905 року вводився 8-годинний робо­чий день), а мішки з цукром важили 80—100 кг, менших не було. Нелегко було і в допоміжних цехах — біля па­рових котлів, парових машин, при виконані будівельних робіт, де переважали ще ручні процеси.

У 1896 році було відзначено 50-річчя заводу, складено його перший опис, і він репрезентувався на міжнародному Нижнє-Новгородському ярмарку в Росії. Окрім опису зберігся гене­ральний план заводу, крес­лення його будов і споруд, плани розташування устатку­вання.

Пожежа заради
страховки,
на яку побудували
нові корпуси
Та через 6 років, 13 груд­ня 1902 року, обидва заво­ди — буряко-цукровий і рафінадний згоріли повністю в одну ніч. Про цю пожежу у свій час ходили різні ле­генди і перекази. Одна з них заслуговує на особливу увагу, бо потім підтверджувалася документально. Суть її така.

Власник заводу Лазар Бродський — син фундатора Ізраїля Бродського, вирішив побудувати в Лебедині потуж­ний рафінадний завод. Мож­ливо, до цього його спонукала легендарна якість лебединсь­кого рафінаду, що дозволяло з вигодою розширювати його експорт. Існувала версія, що високій якості лебединсько­го рафінаду сприяв хімічний склад води, яка витікала з чистих джерел, утворюючи річку Турію. Можливо тому на Лозовому ставку пізніше була встановлена насосна станція, а по вулиці Центральній про­ведений водогін, яким пода­валася вода на завод в технічний корпус.

Для здійснення свого наміру була найнята невелика група паліїв із числа заводсь­ких робітників, які і здійснили підпал. Не виключено, що про цю акцію знав і директор заводу В.І.Васильєв, бо після пожежі його під благовидним приводом перевели на інший завод. А за спогадами деяких старожилів, паліїв потім за­арештували і засудили, а їхні дружини отримували за них на заводі зарплату.

Документально вчинений підпал підтверджується таки­ми сумами, на які був застра­хований наш завод:
1900 рік — 2316705 руб.;
1901 рік — 1974705 руб.;
1902 рік — 4424705 руб.

Хтозна, скільки отримав Бродський страхової суми, але про його завчасну підготовку до будівництва но­вого заводу свідчать і високі темпи його здійснення.

Той виробничий комплекс, який зазнав пожежі, був по­будований за два літні сезони 1903—1904 років. Начинений обладнанням він вже у травні 1905 року почав видавати першу продукцію.

Всього у 1905 році було вироблено 3217 тонн рафінаду. Пізніше потужність заводу сягала 50000 тонн рафінаду на рік.

Пожежа 1902 року роз­крила ще одну маловідому сторінку історії Лебедина. Це вплив існування в Лебедині цукрового заводу на життя всього села. Адже він погли­нав велику частину робочої сили, надаючи їй можливість прогодувати не тільки себе, а й інших членів їхніх сімей. І селяни це прекрасно розуміли, тому і, незважаючи на періодичні конфлікти на заводі в основному через розмір зарплати та інші нега­разди, все ж ставилися до за­воду з повагою, а за межами села пишалися ним.

Відлуння пожежі не забарилося. У 1903—1905 роках у Лебедині поширюється злочинність: крадіжки, підпали тощо. Це було спричинено раптовим безробіттям, а та­кож і старим, але зростаю­чим безземеллям. Кількість землі у розпорядженні се­лян залишалося незмінною, а чисельність селян збільшувалася. Тому на одну душу припадало все менше землі, і це потім давалося взна­ки зменшенням харчів на одну душу. А тут ще й завод згорів...

Іван ЄЛІНЕЦЬКИЙ, краєзнавець.
с. Лебедин.
(Далі буде).